නිෂ්පාදන

  • Sulfonated Asphalt

    Sulfonated Asphalt

    Sulfonated Asphalt යනු ප්ලග් කිරීම, කඩා වැටීම වැළැක්වීම, ලිහිසි කිරීම, ඇදගෙන යාම අඩු කිරීම සහ සීමා කිරීම යන කාර්යයන් සහිත බහුකාර්ය කාබනික තෙල් කැණීමේ මඩ ආකලන විශේෂයකි.