නිෂ්පාදන

  • සෝඩියම් ලිග්නොසල්ෆොනේට්

    සෝඩියම් ලිග්නොසල්ෆොනේට්

    සෝඩියම් ලිග්නෝසල්ෆොනේට් යනු උණ බම්බු පල්ප් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ සාරය, සාන්ද්‍ර වෙනස් කිරීමේ ප්‍රතික්‍රියාව සහ ඉසින වියළීම හරහාය. නිෂ්පාදිතය ලා කහ (දුඹුරු) නිදහසේ ගලා යන කුඩු, ජලයේ පහසුවෙන් ද්‍රාව්‍ය වන, රසායනික ගුණවල ස්ථායී, දිරාපත් නොවී දිගු කාලීන මුද්‍රා තැබූ ගබඩාවකි. ලිග්නින් ශ්‍රේණියේ නිෂ්පාදන යනු මතුපිට ක්‍රියාකාරී කාරක වර්ගයකි...