නිෂ්පාදන

  • පොලියානොනික් සෙලියුලෝස් (PAC)

    පොලියානොනික් සෙලියුලෝස් (PAC)

    PAC නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ සංකීර්ණ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා මාලාවක් සහිත ස්වභාවික කපු කෙටි කෙඳි මගිනි.එය ඉහළ ස්ථායීතාව, ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධයේ ප්රතිරෝධය, අධික අම්ලය, අධික ක්ෂාර, අධික ලුණු සහ කුඩා භාවිත ප්රමාණයේ හොඳ ගුණාංග ඇත.